Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) Țara Silvaniei asociație pentru Investiții Teritoriale Integrate ( I.T.I.)este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală şi nonsectantă, constituită pe baza dreptului la liberă asociere, în conformitate cu art.37 din Constituţia României, coroborat cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituita prin vointa declarata de asociere a membrilor, pe durata nederminata.

Țara Silvaniei actioneaza ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică în sensul planificării strategice şi dezvoltării sociale, economice şi culturale a judeţului Sălaj, cultura fiind înţeleasă ca totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de comunitatea judeţului Sălaj şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestora. Forurile de conducere ale A.D.I  Țara Silvaniei sunt: adunarea generală, consiliul director si comisia de cenzori, iar aparatul tehnic propriu actioneaza pentru realizarea scopului si a obiectivelor propuse. Acestea îndeplinesc atribuţiile care le revin conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de statutul Asociatiei, adoptand, dupa caz, Hotarari (Adunarea generala), Decizii (Consiliul director) in concordanta cu atributiile ce le revin si obiectivele asumate.

Asociaţii A.D.I Țara Silvaniei au următoarele drepturi:

  • să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în cadrul acestora;
  • să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor statutului Asociatiei;
  • să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei,

precum si următoarele obligaţii:

  • să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile forurilor de conducere ale Asociaţiei;
  • să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la 30 aprilie a fiecărui an.
  • să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie;
  • să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării generale a Asociaţiei.